DE EN UK

Українсько-німецький словник (UDEW)

Україн­сько-ні­ме­цький слов­ник (Ukra­i­nian-German Dic­tio­nary, UDEW), який та­кож мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти у зво­ро­тно­му на­прям­ку (то­бто як україн­сько-ні­ме­цько-україн­ський слов­ник), до­сту­пний у кіль­кох ви­дан­нях та вер­сі­ях. Окрім он­лайн вер­сії, яка до­сту­пна тут без­ко­штов­но, іс­нує пов­не еле­ктрон­не ви­дан­ня і три дру­ко­ва­ні ви­дан­ня, які мо­жна при­д­ба­ти у ви­дав­ни­цтві Har­ras­so­witz Verlag. Дру­ко­ва­ні ви­дан­ня, оче­ви­дно, ма­ють ба­га­то об­ме­жень по­рів­ня­но з комп’ютер­ни­ми вер­сі­я­ми, тому вони за­зви­чай про­да­ю­ться ра­зом з лі­цен­зі­єю на пов­не еле­ктрон­не ви­дан­ня. Цю про­гра­му мо­жна ін­ста­лю­ва­ти для Windows (і се­ре­до­ви­ща Windows), а та­кож на­ла­шту­ва­ти для ро­бо­ти з ін­шою опе­ра­цій­ною си­сте­мою.

UDEW, який мо­жна вста­но­ви­ти ло­каль­но як до­да­ток на комп'ютер з Windows, роз­ра­хо­ва­ний на ши­ро­ке коло ко­ри­сту­ва­чів і на­сам­пе­ред на україн­сько-ні­ме­цьку ау­ди­то­рію. За­раз він мі­стить по­над 80 000 за­пи­сів і по­стій­но роз­ши­рю­є­ться та роз­ви­ва­є­ться. Від­по­ві­дні онов­лен­ня в ме­жах одні­єї вер­сії (з одна­ко­вим по­ча­тко­вим но­ме­ром, за­раз 12) до­сту­пні всім ко­ри­сту­ва­чам без­ко­штов­но. Ви отри­ма­є­те ав­то­ма­ти­чне спо­ві­щен­ня від­ра­зу, як тіль­ки вий­де онов­лен­ня.

Словник уже містить біль­шість слів і ба­га­то­слів­них термінів, які часто тра­пля­ю­ться в сучасних пов­сяк­ден­них україн­ських ме­ді­а­те­к­стах, зокрема власні назви установ та ор­га­ні­за­цій, гео­гра­фі­чні назви, добірку особових імен і фра­зео­ло­гі­змів, а також ко­ло­ка­ції, кіль­кість яких постійно зростає (це сталі спо­лу­чен­ня слів, як, на­при­клад, «ад­мі­ні­стра­тор бази даних») тощо Основним кри­те­рі­єм для вклю­чен­ня лексики до UDEW є від­по­ві­дна частота в основній базі даних Колекції лей­п­цизь­ких корпусів (Leipzig Corpora Col­lec­tion) або у Ча­сто­тно­му слов­ни­ку україн­ської мови Лей­п­цизь­ко­го уні­вер­си­те­ту (Quast­hoff et al, Fre­quen­cy Dic­tio­na­ry Ukra­i­nian, Leipzig 2016), для яко­го ана­лі­зу­ю­ться інші кор­пу­си та дже­ре­ла з ме­тою пе­ре­ві­ри­ти ін­фор­ма­цію про ча­сто­тність і си­стем­но до­пов­ни­ти спи­сок слів ви­бір­ки.

Та­ким чи­ном в UDEW ві­до­бра­же­но ле­кси­ку, яка ре­аль­но фун­кці­о­нує в су­ча­сно­му мов­лен­ні, а та­кож вклю­че­но слов­ни­ко­ві стат­ті, які не на­ле­жать до нор­ма­тив­ної ле­кси­ки, але тра­пля­ю­ться з від­по­ві­дною ча­сто­тою в ме­ді­а­те­к­стах.

Окрім ос­нов­ної гра­ма­ти­чної ін­фор­ма­ції та ні­ме­цьких ек­ві­ва­лен­тів, UDEW на­во­дить для ре­є­стро­вих слів сти­лі­сти­чні, фо­не­ти­чні, ор­фо­гра­фі­чні ха­ра­кте­ри­сти­ки та ле­кси­чні ва­рі­ан­ти, си­но­ні­ми й ан­то­ні­ми тощо, а та­кож інші осо­бли­во­сті, такі як ре­гі­о­наль­ний чи не­нор­ма­тив­ний ха­ра­ктер, по­хо­джен­ня слів і сло­во­спо­лу­чень тощо. Як пра­ви­ло, для всіх ста­тей є ро­сій­ський ек­ві­ва­лент у ви­гля­ді по­си­лан­ня на "Ро­сій­сько-ні­ме­цький уні­вер­саль­ний тлу­ма­чний слов­ник" (RUW). Якщо ця ін­фор­ма­ція ви­дасться Вам на­стир­ли­вою, її за­зви­чай мо­жна при­хо­ва­ти за до­по­мо­гою кно­пки.

Крім того, для всіх слів, які ма­ють фор­ми від­мі­ню­ван­ня або діє­ві­дмі­ню­ван­ня у кор­пу­сах, ек­сплі­ци­тно вка­за­но всі від­по­ві­дні фор­ми, які тра­пи­ли­ся в кор­пу­сах. Це озна­чає, що по­ка­за­но та­кож фор­ми - за­зви­чай ва­рі­ан­ти за­кін­чень - які не обов'яз­ко­во від­по­ві­да­ють україн­ській гра­ма­ти­чній нор­мі, але тра­пля­ю­ться з від­по­ві­дною ча­сто­тою у мов­но­му вжи­тку. Та­ким чи­ном, UDEW не є нор­ма­тив­ним слов­ни­ком. Тим не мен­ше, зав­дя­ки чі­тко­му за­зна­чен­ню форм, він та­кож ко­ри­сний для ви­вчен­ня україн­ської мови, для чого та­кож мо­жуть бути ко­ри­сни­ми по­си­лан­ня на RUW і по­рів­нян­ня з ро­сій­ською мо­вою.

Ні­ме­цькі зна­чен­ня україн­ських слів або ба­га­то­слів­них тер­мі­нів мо­жна отри­ма­ти, якщо вру­чну вве­сти від­по­ві­дні сло­во­фор­ми, для чого в UDEW до­да­тко­во пе­ред­ба­че­но кіль­ка зру­чних ки­ри­ли­чних роз­кла­док кла­віа­ту­ри, які, зві­сно, вклю­ча­ють усі специ­фі­чні україн­ські си­м­во­ли і мо­жуть бути ви­ко­ри­ста­ні і поза UDEW. З ін­шо­го боку, до­сту­пний ін­стру­мент для між­ряд­ко­во­го пе­ре­кла­ду, який ре­ко­мен­до­ва­но, якщо ви хо­че­те про­чи­та­ти цілі те­к­сти з ча­стко­во не­ві­до­мою ле­кси­кою. Зви­чай­но, те­к­сти по­вин­ні бути до­сту­пні в ци­фро­во­му ви­гля­ді. Тоді їх мо­жна про­сто ско­пі­ю­ва­ти і вста­ви­ти у ві­кно ін­стру­мен­та, і якщо на­ве­сти кур­сор на сло­во або фра­зу, то буде по­ка­за­но від­по­ві­дне ні­ме­цьке зна­чен­ня або мо­жли­ві ні­ме­цькі ек­ві­ва­лен­ти.

Trans­la­ted by Solomija Buk